Menu

Privātuma politika


PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kas nosaka vienotas prasības fizisko personu datu apstrādei.

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” ir izstrādājusi privātuma politiku, lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi un Jums kā datu subjektam vienkāršā un saprotamā valodā izskaidrotu Jūsu tiesības, personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Pārzinis – pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika", adrese: Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63624287, e-pasts: info@ventspilspoliklinika.lv.

Klienti – jebkuras fiziskās personas, kas ir Pārziņa pakalpojumu saņēmēji (tajā skaitā, potenciālie, bijušie un esošie), kā arī trešās personas, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Pārziņa noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu; Pārziņa telpu apmeklētāji, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana; fiziskās personas, kuras apmeklē Pārziņa tīmekļvietni, korespondences ar Poliklīniku iesniedzēji un saņēmēji; zvanu veicēji uz Poliklīnikas tālruņiem un zvanu saņēmēji.Pārzinis datu apstrādi veic tiesiskā, godīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot šādus principus:

 • datu minimizēšana – apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • integritāte un konfidencialitāte – apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • glabāšanas ierobežojums – personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • skaidri mērķi – katram datu apstrādes veidam ir noteikts skaidrs apstrādes nolūks, par kuru informē datu subjektu;
 • precizitāte – apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • nolūka ierobežojums – personas dati tiek vākti tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 3. punktā

Pārzinis apstrādā personas datus tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei un Pārziņa pakalpojumu sniegšanai, lai:

 • nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un to administrēšanu, tajā skaitā, nodrošinot pakalpojumu izpildi, norēķinus, kā arī, lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;
 • nodrošinātu Pārziņa ēkas, klientu, Pārziņa darbinieku un amatpersonu aizsardzību, tajā skaitā, lai novērstu likumpārkāpumus un mēģinājumus tādus izdarīt, kā arī, lai atklātu likumpārkāpumus, identificētu nodarīto kaitējumu, zaudējumus un personas, kas tos izdarījušas (tiek veikta videonovērošana);
 • nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību (tiek veikti telefona sarunu audioieraksti).

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 4. punktā

 • Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā personas datus šādos gadījumos:
 1. Klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī esošās informācijas nosūtīšanai);
 2. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, slēdzot pakalpojuma līgumus nepieciešams apstrādāt līgumslēdzējpuses personas datus);
 3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
 • Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā īpašu kategoriju personas datus:
 1. Klients ir devis nepārprotamu piekrišanu īpašu kategoriju personas datu apstrādei (piemēram, laboratorijas analīžu rezultātu saņemšanai uz e-pastu Pārzinis lūdz datu subjekta piekrišanu);
 2. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
 3. apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu.
 • Datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu likumīgās (leģitīmās) interesēs:
 1. veicot telefona sarunu audioierakstus piemēram, lai izmeklētu Klientu sūdzības vai nodrošinātos ar pierādījumiem iespējamu pretenziju gadījumos;
 2. veicot videonovērošanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību;
 3. Pārziņa tēla atpazīstamības un popularitātes veicināšanai, vai atsevišķos gadījumos, saņemot piekrišanu no personas par tās attēla vai audiovizuālas fiksācijas izmantošanu;
 4. sniegto pakalpojumu administrēšanai.

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 5. punktā

 • Veselības pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati); kontaktinformācija (piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese); finanšu dati (piemēram, bankas konts); citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.
 • Veselības pakalpojumu sniegšanas ietvaros Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, apstrādā šādas īpašu kategoriju personas datu kategorijas: ziņas par veselības stāvokli; ziņas par veselības apdrošināšanu; ziņas par veiktajām medicīniskajām manipulācijām; ziņas par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem; ziņas par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.
 • Pārziņa ēku un tām piegulošo teritoriju aizsardzības, Klientu un Pārziņa darbinieku aizsardzības ietvaros Pārzinis lielākoties, bet ne tikai, apstrādā šādus personas datus: personas attēls; personas attēla ieraksta vieta; personas rīcības veids. Videonovērošana netiek veikta telpās, kurās Klients varētu sagaidīt paaugstinātu privātumu, kā arī vietās kur tiek veikta videonovērošana ir izvietotas informatīvas uzlīmes.
 • Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitātes un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanas ietvaros veicot telefona sarunu audioierakstus, Pārzinis apstrādā šādus personas datus: zvanītāja tālruņa numurs; komunikācijas saturs, kas atklāj personas datus.

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 6. punktā

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35. punktu);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Videonovērošanas ieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
 • Telefona sarunu audioieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 30 kalendārās dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 7. punktā

Pārzinis neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 1. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 2. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām un institūcijām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 3. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

Pārzinis ir tiesīgs nodot personas datus  sadarbības partneriem, kas palīdz Pārzinim nodrošināt tā funkciju izpildi. Pārziņa sadarbības partneri, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, un ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka Pārzinis pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

 

Uzziniet vairāk Ventspils poliklīnikas Privātuma politikas 8. punktā

 

 • Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas programatūras un datu šifrēšanu.
 • Pirms sadarbības uzsākšanas ar jaunu pakalpojumu sniedzēju, ja paredzēts, ka tas sadarbības ietvaros piekļūs Klientu personas datiem, Pārzinis rūpīgi pārliecinās par potenciālā sadarbības partnera realizētajiem drošības pasākumiem atbilstošas personas datu apstrādes nodrošināšanā.
 • Tomēr Pārzinis rekomendē Klientiem ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Klientu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Pārzinis neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Klientu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis klientu vainas vai nolaidības dēļ.
 • Klientiem ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, tostarp, izmeklējumu rezultātiem, prasīt savu datu labošanu (piemēram, kontaktinformācijas atjaunināšanu), apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
 • Ja Klients vēlas piekļūt saviem personas datiem, to var izdarīt iesniedzot iesniegumu Ventspils poliklīnikā, Raiņa ielā 6, Ventspilī, vai sūtot elektroniski parakstītu (veids kā pārliecināties par jūsu identitāti, un rūpēties, lai datus saņem paredzētais adresāts) iesniegumu uz info@ventspilspoliklīnika.lv .
 • Identificētus iesniegumus Pārzinis izskata operatīvi un godprātīgi, un sniedz atbildi tuvākajā iespējamajā termiņā.
 • Lūgumi izlabot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no Ventspils poliklīnikas kā medicīnas iestādes.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļvietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Ar funkcionālajām sīkdatnēm tīmekļvietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Privātuma politika var tikt atjaunota vai pieņemta jaunā redakcijā. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Ventspils poliklīnikas tīmekļvietnēs www.ventspilspoliklinika.lv sadaļā “Privātuma politika”.

 • Neskaidrību gadījumā Klientam jāvēršas pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot e-pastu uz adresi: datu.aizsardziba@ventspilspoliklinika.lv.
 • Par Privātuma politikā veiktajam izmaiņām Pārzinis informē Klientus, publicējot aktuālo redakciju Ventspils poliklīnikas tīmekļvietnē www.ventspilspoliklinika.lv.
 • Ja Klients, sadarbojoties ar Pārzini, nevar panākt savu tiesību realizēšanu, viņam ir tiesības iesniegt attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.


Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!