Menu

PAR KODEKSU

PAR KODEKSU

Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” (turpmāk – Ventspils poliklīnika) Ētikas kodekss veidots, pamatojoties uz Medicīnas ētikas starptautisko kodeksu, Latvijas Ārstu ētikas kodeksu un Māsu ētikas kodeksu.

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Ventspils poliklīnikas darbinieku profesionālās ētikas un vispārējās uzvedības pamatprincipus, kas jāievēro savstarpējā saskarsmē un attiecībās ar pacientiem, viņu radiniekiem, apmeklētājiem un klientiem, kolēģiem un citām institūcijām, ciktāl to neregulē citi iekšējie normatīvie akti, lai atbilstošā situācijā darbinieki rīkotos saskaņā ar Ētikas kodeksa normām.Ētikas kodekss ir Ventspils poliklīnikas darba organizācijas sastāvdaļa, un tā noteiktās normas un pamatprincipi ir saistoši visiem Ventspils poliklīnikas darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba pienākumu specifikas. Ventspils poliklīnikas darbinieki savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtām vērtībām, ētikas principiem un uzvedības normām. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt katra Ventspils poliklīnikas darbinieka likumīgu un godprātīgu attieksmi, kas kalpo visas sabiedrības interesēm.

Ārstniecības personu darbības princips ir cieņa pret dzīvību, cilvēci un atsevišķu cilvēku tiesībām neatkarīgi no viņu tautības, rases, ticības, vecuma, dzimuma, politiskiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā. Ārstniecības personu galvenais pienākums ir rūpēties un aizsargāt cilvēku veselību un dzīvību.

Ventspils poliklīnikas darbinieki ievēro šādus ētikas pamatprincipus:

 • pozitīva attieksme;
 • neatkarība, neitralitāte un lojalitāte;
 • profesionālā kompetence, darba rūpīga izpilde un konfidencialitāte.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki, veicot darba pienākumus, izturas ar cieņu, ir pieklājīgi un korekti attiecībās ar kolēģiem. Ventspils poliklīnikas darbinieki nav augstprātīgi un autoritāri attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē, nepieļaujot mobinga vai bosinga izpausmes.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki savstarpēji pauž pozitīvu attieksmi un konstruktīvi pieiet informācijas nodrošināšanai, apgalvojumu izteikšanai un padomu sniegšanai, neiesaistās intrigās, un nepauž informāciju, par kuras patiesumu nav pārliecināti.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki savstarpējās attiecībās nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret kolēģa citādu tautību, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību un realizē vienlīdzības un paritātes principus.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki saskarsmē ar citiem darbiniekiem, vadītāju vai padoto savstarpēji respektē citu viedokli, nenoniecina citu darbinieku darbu, ir pieklājīgi un iecietīgi. Ventspils poliklīnikas darbinieki ar savu izturēšanos nedrīkst radīt pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli. Ieņemamā amata radīto hierarhijas attiecību izmantošana personiskās interesēs ir aizliegta, savstarpējā komunikācijā izvairās no augstprātīga un autoritāra vadības stila un ievēro koleģialitāti un demokrātijas normas.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki diskusijās balstās uz atklātības, savstarpējās sapratnes un koleģialitātes principiem, ieklausoties otra teiktajā un godprātīgi argumentējot savu viedokli, iespējamās domstarpības risinot konstruktīvas sadarbības ceļā, veicinot situācijas saprātīgu risinājumu. Ventspils poliklīnikas darbinieki norāda uz kļūdām, neaizskarot cilvēku personiski, motivējot kolēģi uzlabot situāciju un norādot vai pamācot, kā labot kļūdas.
 • Saskarsmē nelieto cita darbinieka vai personas cieņu aizskarošu valodu, žestus un/vai mājienus.
 • Pastāvot šaubām par Ētikas kodeksa piemērošanu, darbiniekiem ir pienākums pārrunāt situāciju ar kvalitātes vadības sistēmas vadītāju, personāldaļas vadītāju vai vērsties pie valdes priekšsēdētājas.
 • Ventspils poliklīnikas darbiniekiem ir pienākums ziņot par apstākļiem, kas var traucēt vai radīt konflikta situācijas, viņiem pildot savus amata pienākumus.
 • Ārpus darba laika Ventspils poliklīnikas darbinieki izvēlas tādu uzvedības stilu, kas nerada draudus Ventspils poliklīnikas reputācijai.
 • Interešu konflikts rodas, pieņemot lēmumus vai piedaloties lēmuma pieņemšanā, vai veicot citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieku, to radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus, izmanto tikai darba devēja labā un interesēs. Nav pieļaujama amata stāvokļa un darba devēja resursu izmantošana mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki ar Ventspils poliklīnikas vadību izvērtē iespējamās interešu konflikta situācijas un pastāvošos riskus, analizējot to novēršanas pasākumus. Ventspils poliklīnikas darbinieki nedrīkst radīt situāciju, kurā ir finansiāli vai citādi atkarīgi no personām, kā rezultātā tas varētu ietekmēt to darba izpildījumu un kvalitāti, kā arī konfidenciālās informācijas saglabāšanu.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieku pienākums ir nekavējoties rakstveidā informēt augstāku amatpersonu par jebkuru tam objektīvi zināmu korupcijas izpausmi vai tās pazīmēm Ventspils poliklīnikā. Sarunās par citu iespējamo darbavietu, kā arī, stājoties jaunā amatā, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar Ventspils poliklīniku, darbinieki atturas no rīcības, kura var veicināt iepriekš Ventspils poliklīnikā ieņemtā amata ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt aizdomas par interešu konfliktu.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieku pienākums ir atteikties pieņemt tādus labumus, kuri nav uzskatāmi par dāvanām spēkā esošo likumu izpratnē (ziedi, suvenīri, grāmatas, reprezentācijas priekšmeti), ja to pieņemšana rada vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta darba pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par Ventspils poliklīnikas darbības objektivitāti un neitralitāti. Šaubu gadījumā par pasniegtās dāvanas pieņemšanas tiesiskumu, darbinieku pienākums ir konsultēties ar kvalitātes vadības sistēmas vadītāju un atteikties no piedāvātās dāvanas pieņemšanas.
 • Ventspils poliklīnikas darbinieki nepieņem no fiziskas vai juridiskas personas ziedojumus, kā arī cita veida mantisku palīdzību personīgām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo personu.
 • Darbiniekiem ir pienākums sniegt informāciju par viņiem zināmiem koruptīviem nodarījumiem, kā arī par pašu vai citu personu iespējamu nonākšanu interešu konflikta situācijā.
 • Darbinieki par viņiem zināmiem iespējami koruptīviem nodarījumiem un interešu konfliktiem informē Ventspils poliklīnikas valdes priekšsēdētāju.

Korupcija ir gadījumi, kad:

 • pacients, viņu pārstāvošās personas vai tuvinieki apdāvina darbinieku par pakalpojumu, kuru ir apmaksājusi valsts;
 • ārsts, vēloties saņemt no medikamentu ražotāja vai izplatītāja jebkāda veida materiālos labumus, izraksta pacientam noteiktā ražotāja medikamentus neatkarīgi no tā vai tas atbilst pacienta vajadzībām ārstniecības procesā;
 • ārsts iesaistās finansiālās vienošanās, kuras pamudina izrakstīt noteiktā ražotāja izstrādātos vai izplatītos medikamentus, vai nosūtīt uz izmeklējumiem (diagnostiskajiem pakalpojumiem);
 • valsts amatpersona vai darbinieks nerīkojas rūpīgi, ekonomiski un efektīvi ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, tādējādi gūstot personisku labumu.
Ja darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām normām, darba devējs var izteikt piezīmi vai rājienu Darba likuma 90. pantā noteiktajā kārtībā. Ja Ētikas kodeksa pārkāpums ir uzskatāms par būtisku, darbiniekam tiek uzteikts darba līgums Darba likumā noteiktajā kārtībā. Ētikas kodekss ir brīvi pieejams Ventspils poliklīnikas darbiniekiem un sabiedrībai.
Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!