Menu

Pacientu tiesības

Pacientu tiesības Latvijā regulē Pacientu tiesību likums, kura pamatā ir pacientu tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, kā arī tiesības uz datu aizsardzību un kvalitatīvu veselības aprūpi.


 1. brīvi izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijai;
 2. reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta un pēc vēlēšanās mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu;
 3. saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņas pilnu ārstēšanu un aprūpi;
 4. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 5. saprotamā veidā iegūt no ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, kā arī skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
 6. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veikto izmeklējumu rezultātiem, izņemot gadījumus, ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana būtiski apdraud pacienta vai citu personu dzīvību vai veselību;
 7. saņemt visu veidu informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;
 8. atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstveidā;
 9. uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
 10. nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita speciālista vai arī nosūtījumu uz slimnīcu. Tiesības uz savlaicīgu un pēctecīgu ārstēšanu, tomēr gadījumos, ja pacients pieprasa, bet ārstam nav medicīniska pamatojuma pacienta nosūtīšanai pie cita speciālista vai uz slimnīcu – tas pacientam ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes cenrādim;
 11. pieteikt ārsta mājas vizīti;
 12. iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē  atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā.
 • Pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību.
 • Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses, reģistrējoties ārstniecības iestādēs vai saņemot ārstniecības pakalpojumus, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu.
 • Ja veselības stāvoklis to pieļauj, pacientam ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai:
  • par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
  • par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
  • par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām.
 • Noslēgt vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta).
 • Iepriekš pieteikties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista uz pieņemšanu.
 • Savlaicīgi informēt Poliklīnikas reģistratūras darbiniekus (pa tālruni 63622131 vai veicot pierakstu elektroniski (tiešsaistē) vietnē: www.pierasta.lv ) un/vai ārstējošo ārstu par neierašanos uz pieņemšanu iepriekš pieteiktā pieraksta noteiktajā laikā.
 • Pacientam ir saistoši ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi.
 • Samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu.
 • Īstenojot savas tiesības, pacientam ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.

Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, cenšamies to darīt tā, lai ikviena saskarsme ar Ventspils poliklīniku pacientam būtu iespējami pozitīva. Ja tomēr pieredze nav bijusi patīkama un uzskatāt, ka apmeklējuma laikā pārkāptas pacienta tiesības, aicinām iesniegt sūdzību vai ziņojumu, kas palīdzēs mums uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un drošību.

Kādos gadījumos iesniegt sūdzību?

 • ja radušās šaubas par ārstniecības procesa vai ārstniecības personu darba kvalitāti (piemēram, par nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu);
 • ja neapmierina poliklīnikas darba organizācija;
 • ja radušās šaubas par valsts garantētās ārstēšanas saņemšanas iespējām vai pieprasītajiem maksājumiem;
 • ja uzskatāt, ka ārstēšanas procesā nav ievērotas vispārējās ētikas un pieklājības normas;
 • ja uzskatāt, ka pārkāptas citas pacienta tiesības;
 • ja novērojat kļūdu vai nedrošu situāciju (piemēram, nepareizu zāļu ievadīšanu vai sajauktu medicīnisko manipulāciju).

Ja radušos problēmu nav izdevies atrisināt komunikācijas ceļā, sūdzību iespējams iesniegt:

 • rakstveidā – klātienē Ventspils poliklīnikas telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti;
 • elektroniski – parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@ventspilspoliklinika.lv;
 • pasta sūtījuma veidā, nosūtot uz adresi PSIA “Ventspils poliklīnika”, Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601;
 • izteikt mutiski – ja nepieciešams, šādu sūdzību iesniedzēja klātbūtnē noformē rakstiski un izsniedz kopiju iesniedzējam;
 • tīmekļvietnes www.ventspilspoliklinika.lv sadaļā ATSTĀT ATSAUKSMI;
 • sūdzību iespējams iesniegt arī anonīmi, taču ņemiet vērā, ka tad nevarēsim sniegt atgriezenisko saiti.

SVARĪGI! Iesniedzot sūdzību, lūdzam detalizēti aprakstīt radušos situāciju, kā arī norādīt savu kontaktinformāciju, lai varam sniegt atbildi. Ja nepieciešams, pievienojiet iesniegumam dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Sūdzības izvērtēšana un atbildes sniegšana:

 • rakstiski saņemtu sūdzību reģistrējam, izvērtējam un sniedzam atbildi;
 • ar sūdzības iesniedzēju sazināmies saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, nepieciešamo laiku iesniegumā aprakstīto notikumu analīzei, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sūdzības vai ziņojuma iesniegšana nekādi nevar negatīvi ietekmēt Jūsu vai Jūsu tuvinieku ārstniecības procesu Ventspils poliklīnikā!

Ja ārstniecības iestādē problēmu nav izdevies atrisināt, aicinām sazināties ar Veselības inspekciju, kas uzrauga veselības nozari un kontrolē ārstniecības pakalpojumu kvalitāti. Kontaktinformācija – Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012. Tālruņa numurs 67081600, e-pasta adrese vi@vi.gov.lv, tīmekļvietne www.vi.gov.lv.

Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!