Menu

Pacientu tiesības

Pacientu tiesības Latvijā regulē Pacientu tiesību likums, kura pamatā ir pacientu tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, kā arī tiesības uz datu aizsardzību un kvalitatīvu veselības aprūpi.


 1. brīvi izvēlēties savu ārstu un ārstniecības iestādi profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību un traumu ārstēšanai, kā arī rehabilitācijai;
 2. reģistrēties pie primārās veselības aprūpes ārsta un pēc vēlēšanās mainīt savu primārās veselības aprūpes ārstu;
 3. saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņas pilnu ārstēšanu un aprūpi;
 4. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 5. saprotamā veidā iegūt no ārsta informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, kā arī skaidrojumu par medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi;
 6. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veikto izmeklējumu rezultātiem, izņemot gadījumus, ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana būtiski apdraud pacienta vai citu personu dzīvību vai veselību;
 7. saņemt visu veidu informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;
 8. atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstveidā;
 9. uz konfidencialitāti – tiesības uz to, ka informācija par personas veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām;
 10. nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita speciālista vai arī nosūtījumu uz slimnīcu. Tiesības uz savlaicīgu un pēctecīgu ārstēšanu, tomēr gadījumos, ja pacients pieprasa, bet ārstam nav medicīniska pamatojuma pacienta nosūtīšanai pie cita speciālista vai uz slimnīcu – tas pacientam ir maksas pakalpojums atbilstoši ārstniecības iestādes cenrādim;
 11. pieteikt ārsta mājas vizīti;
 12. iegūt informāciju par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un aizvietošanu ārsta prombūtnē  atvaļinājumu, brīvdienu, komandējumu, mācību laikā.
Bērnam līdz 14 gadu vecumam:
 1. Tiesības
  1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pieļaujama, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu;
  2. ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā;
  3. informāciju par bērna veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.) var saņemt tikai pacienta likumiskie pārstāvji, uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas pierāda viņa kā pacienta likumiskā pārstāvja statusu.
 2. Bērnam no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana, izņemot gadījumu, kad pacientam tiek sniegta pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 3. Ja nepilngadīgs pacients atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šī pacienta interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod bērna likumiskais pārstāvis.
 4. Gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas pārstāv pacientu, piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus – izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsilijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība.
 5. Nepilngadīgai personai ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju.

Apmeklējot poliklīniku  veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem:
 • Bērna pase, ID karte vai dzimšanas apliecība.
 • Ja bērnu pavada bērna vecāks: bērna vecāka pase, kurā ir ierakstīts bērns vai bērna vecāka ID karte / pase bez atbilstoša ieraksta un bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem.
 • Ja bērnu pavada trešā persona: trešās personas pase vai ID karte un notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.
 • Pacienta galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību.
 • Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses, reģistrējoties ārstniecības iestādēs vai saņemot ārstniecības pakalpojumus, izņemot gadījumu, kad pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu dokumentu.
 • Ja veselības stāvoklis to pieļauj, pacientam ir pienākums aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai:
  • par savām slimībām, kas var apdraudēt citu personu dzīvību vai veselību;
  • par iepriekš dotajām piekrišanām un atteikumiem attiecībā uz ārstniecību;
  • par ārstniecības laikā notikušajām veselības stāvokļa izmaiņām.
 • Noslēgt vienošanos par reģistrāciju vai pārreģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta (ģimenes ārsta).
 • Iepriekš pieteikties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista uz pieņemšanu.
 • Savlaicīgi informēt Poliklīnikas reģistratūras darbiniekus (pa tālruni 63622131 vai veicot pierakstu elektroniski (tiešsaistē) vietnē: www.pierasta.lv ) un/vai ārstējošo ārstu par neierašanos uz pieņemšanu iepriekš pieteiktā pieraksta noteiktajā laikā.
 • Pacientam ir saistoši ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un ārstniecības personas norādījumi.
 • Samaksāt par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu.
 • Īstenojot savas tiesības, pacientam ir pienākums cienīt citu pacientu tiesības.

Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, cenšamies to darīt tā, lai ikviena saskarsme ar Ventspils poliklīniku pacientam būtu iespējami pozitīva. Ja tomēr pieredze nav bijusi patīkama un uzskatāt, ka apmeklējuma laikā pārkāptas pacienta tiesības, aicinām iesniegt sūdzību vai ziņojumu, kas palīdzēs mums uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un drošību.

Kādos gadījumos iesniegt sūdzību?

 • ja radušās šaubas par ārstniecības procesa vai ārstniecības personu darba kvalitāti (piemēram, par nekvalitatīvi veiktu izmeklēšanu vai ārstēšanu);
 • ja neapmierina poliklīnikas darba organizācija;
 • ja radušās šaubas par valsts garantētās ārstēšanas saņemšanas iespējām vai pieprasītajiem maksājumiem;
 • ja uzskatāt, ka ārstēšanas procesā nav ievērotas vispārējās ētikas un pieklājības normas;
 • ja uzskatāt, ka pārkāptas citas pacienta tiesības;
 • ja novērojat kļūdu vai nedrošu situāciju (piemēram, nepareizu zāļu ievadīšanu vai sajauktu medicīnisko manipulāciju).

Ja radušos problēmu nav izdevies atrisināt komunikācijas ceļā, sūdzību iespējams iesniegt:

 • rakstveidā – klātienē Ventspils poliklīnikas telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti;
 • elektroniski – parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@ventspilspoliklinika.lv;
 • pasta sūtījuma veidā, nosūtot uz adresi PSIA “Ventspils poliklīnika”, Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601;
 • izteikt mutiski – ja nepieciešams, šādu sūdzību iesniedzēja klātbūtnē noformē rakstiski un izsniedz kopiju iesniedzējam;
 • tīmekļvietnes www.ventspilspoliklinika.lv sadaļā ATSTĀT ATSAUKSMI;
 • sūdzību iespējams iesniegt arī anonīmi, taču ņemiet vērā, ka tad nevarēsim sniegt atgriezenisko saiti.

SVARĪGI! Iesniedzot sūdzību, lūdzam detalizēti aprakstīt radušos situāciju, kā arī norādīt savu kontaktinformāciju, lai varam sniegt atbildi. Ja nepieciešams, pievienojiet iesniegumam dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Sūdzības izvērtēšana un atbildes sniegšana:

 • rakstiski saņemtu sūdzību reģistrējam, izvērtējam un sniedzam atbildi;
 • ar sūdzības iesniedzēju sazināmies saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, nepieciešamo laiku iesniegumā aprakstīto notikumu analīzei, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sūdzības vai ziņojuma iesniegšana nekādi nevar negatīvi ietekmēt Jūsu vai Jūsu tuvinieku ārstniecības procesu Ventspils poliklīnikā!

Ja ārstniecības iestādē problēmu nav izdevies atrisināt, aicinām sazināties ar Veselības inspekciju, kas uzrauga veselības nozari un kontrolē ārstniecības pakalpojumu kvalitāti. Kontaktinformācija – Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012. Tālruņa numurs 67081600, e-pasta adrese vi@vi.gov.lv, tīmekļvietne www.vi.gov.lv.

Informējam, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Vairāk informācijas šeit!